(تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود

بازدید: ۸ بازدید
دیدگاه: ۰
نویسنده: administrator
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰
بامدادیکشنبه بیستم تیرماه، زاینده رود برای مصارف آب کشاورزی شرق اصفهان بازگشایی شد. زاینده رود از سد نکوآباد رهاسازی شد و با گذر از غرب به شهر اصفهان و تا محدوده پل مارنان رسیده است. از زمان بازگشایی، رودخانه ۱۰ روز جاری خواهد بود که فقط برای آبیاری باغات شرق اصفهان در نظر گرفته شده است.

004 89t3487 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3488 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3489 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3490 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3491 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3492 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3493 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3494 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3495 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3496 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3497 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3498 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3499 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3500 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3501 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3502 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3503 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3504 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3505 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3506 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3507 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3508 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3509 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3510 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3511 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3512 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3513 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3514 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3515 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود
004 89t3516 (تصاویر) جاری شدن آب در زاینده رود

امتیاز دهید

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاه ها