توضیحات

پاکت زرد A3 برای جا به جا کردن اسناد و مدارک و محافظت از آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.

این پاکت 200 گرم بوده و می توانید تعداد 50 برگ یا بیشتر کاغذ A3 را در آن جای دهید.

دربی محافظ روی این پاکت تعبیه شده که با تا کردن آن از ریختن محتویات آن به بیرون جلوگیری می شود.